0 Views

ระดับขั้นการบ่มเพาะ

 

ระดับขั้นพื้นฐาน

 

-ขอบเขตฉีจิง จะมีทั้งหมด 9 ระดับ

 

-ขอบเขตฉีไห่ จะมีทั้งหมดสามขั้น ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย

 

-ขอบเขตแก่นแท้มนุษย์ มี ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย

 

-ขอบเขตแก่นแท้สวรรค์ มี ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย

 

-ขอบเขตแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์ มี ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย

 

ระดับผู้ฝึกตนที่แท้จริง

 

-ขอบเขตจิตวิญญาณยุทธ มี ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย

 

-ขอบเขตราชันย์ยุทธ มีทั้งหมดเก้าระดับขั้น ขั้น1-3 = ขั้นต้น 4-6= ขั้นกลาง ขั้น 7-9 = ขั้นปลาย

 

-ขอบเขตจักรพรรดิ์ยุทธ มีทั้งหมดเก้าระดับขั้น

 

-ขอบเขตนักบุญ มีทั้งหมดเก้าระดับ

 

-ขอบเขตยอดนักบุญ มีทั้งหมดเก้าระดับ

 

===================================

 

ขอบเขตเซียน

 

-ขอบเขตเซียนมนุษย์ มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวเซียนปฐพี

 

-ขอบเขตเซียนปฐพี มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวเซียนสวรรค์

 

-ขอบเขตเซียนสวรรค์ มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวเซียนเทวะ

 

-ขอบเขตเซียนเทวะ มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวเซียนทองคำ

 

-ขอบเขตเซียนทองคำ มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวราชันย์เซียน

 

-ขอบเขตราชันย์เซียน มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวจักรพรรดิ์เซียน

 

-ขอบเขตจักรพรรดิ์เซียน มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวจิตเทวะเซียน

 

-ขอบเขตจิตเทวะเซียน มีสี่ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นครึ่งก้าวราชันย์จักรพรรดิ์เซียน

 

-ขอบเขตราชันย์จักรพรรดิ์เซียน มีทั้งหมด 9 ระดับ

 

***************************************

ขอบเขตพระเจ้า

 

-ขอบเขตเทพเจ้าห้วงมิติ มีทั้งหมด 9 ระดับ

 

-ขอบเขตพระเจ้าแท้จริง มีทั้งหมด 9 ระดับ

 

-ขอบเขตเทพสวรรค์ มีทั้งหมด 4 ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นสูงสุด

 

-ขอบเขตราชันย์เทพ มีทั้งหมด 4 ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นสูงสุด

 

-ขอบเขตจอมราชันย์เทพ มีทั้งหมด 4 ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นสูงสุด

 

-ขอบเขตจักรพรรดิ์เทพ มีทั้งหมด 4 ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นปลาย ขั้นสูงสุด

 

***************************************

ระดับขั้นของทักษะ

 

ชั้นมนุษย์ ต่ำ กลาง สูง

 

ชั้นปฐพี ต่ำ กลาง สูง

 

ชั้นสวรรค์ ต่ำ กลาง สูง

 

ชั้นนักบุญ ต่ำ กลาง สูง

 

ชั้นเซียน ต่ำ กลาง สูง

 

************************************************